נפתחו שלושה שטחי חפירה (225 מ"ר סה"כ). שטח A (המזרחי) ושטח B (המערבי) מרוחקים כ-80 מ' זה מזה. ביניהם נפתח שטח C (איור 1). סדימנטים מכל השטחים נופו בנפה של 0.5 ס"מ (ניפוי יבש). התמונה הסטרטיגרפית שהתקבלה אחידה בכל שטחי החפירה ובה שתי שכבות ארכיאולוגיות עיקריות:

שכבה II: מפלס הפעילות (0.2 מ' עובי; איור 2) נמצא מעל שכבת אבני גוויל בינוניות (כ-0.3 מ' עובי) על גבי אדמת טרה רוסה סטרילית, חומה ודחוסה (1.5 מ' עובי לפחות). נחשפו שרידי עצמות בעלי חיים, כלי אבן מעטים וקרוב ל-4500 פריטי צור (איורים 3, 4). על סמך מאפיינים טיפולוגיים של להבי מגל שזוהו במכלול, ניתן לתארך את המפלס לסוף התקופה הניאוליתית הקרמית.
שכבה I: קרקע חומה ורכה של פני השטח מעורבת בחרסים רבים מן התקופות הפרסית והביזנטית. חלק מהחרסים חדרו לשכבהII בפעילות סחף ובעבודות חריש מודרניות.
בחפירה נחשף קטע קטן של מפלס חיים מסוף התקופה הניאוליתית הקרמית שנפגע מאוד מפעילות פלוביאלית או חקלאית. מקומו של האתר במערכת האתרים של התקופה, וקשריו לאזורים אחרים ייחקרו ויילמדו בהמשך.