האתר נמצא בשטח אלוביאלי שנחרש ונחשף ברדידות. בחלק הצפוני של החפירה נמצאו בפני השטח שלוש עצמות ובדרומי נחפר ריבוע בדיקה ונמצאו בו שני שלדים באתרם וחלק מעצם ירך רגל שמאל משלד שלישי שלא באתרו. השלדים נמצאו ללא חפצי לוואי, ראשם במערב, פונה לדרום. מתנוחתם ומהעדר חפצי לוואי ניתן להניח כי היו מוסלמים אף כי לא נמצאו עדויות מתארכות.
בריבוע הבדיקה נמצא חומר לבנים חום כהה ללא שרידי קירות, יסודות אבן או רצפות, שהכיל חרסים אחדים מתקופת הברונזה התיכונה 2א'-ב': שלוש קערות (איור 3-1:1), קדרה (איור 4:1), סיר בישול (איור 5:1) ושני קנקנים (6:1, 7). נראה כי היה זה חלק מחדר או מבור, שחלקו המזרחי נחתך מחפירת התעלה ומתארו אינו שלם.
על פני השטח נמצאו שני פגיונות ברונזה (איור 14-13:1) וחרסים פזורים מתקופת הברונזה המאוחרת שכללו קערות (איור 8:1, 9), קדרות (איור 10:1, 11) וקנקן (איור 12:1).

השרידים, שנחשפו בחפירה ואלה שנתגלו בפני השטח, מעידים כי בח' נינא היה יישוב ולא בית קברות. הוא נושב לראשונה בשלב המעבר מתקופת הברונזה התיכונה 2א' לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. בתקופת הברונזה המאוחרת חזרו והתיישבו באתר. מההיקף הצנוע של החפירה לא ניתן לדעת אם השטח שנחפר הוא חלק מאתר נרחב או שמא אלו כמה בורות אשפה של יישוב סמוך. עם זאת ממצאי ח' נינא משתלבים בתמונה היישובית באגן נחל שורק, שבו תל גזר הוא האתר המרכזי וסביבו פרחו כמה יישובים קטנים בהיקפם. מצפון לח' נינא נמצא תל מלוט וממזרח תל בית שמש. יישובי פרזות קטנים נמצאו ביסודות, תלוליות בטש ועוד. סביר להניח כי ח' נינא היה יישוב פרזות דומה, המכוסה כיום בסחף עמוק ורק חלק קטן ממנו נחשף בחפירה.