קירזנר ד' 2015. חורבת אושה. חדשות ארכיאולוגיות 127.
 
Peilstocker M. 2006. Remains of an Early Chalcolithic Settlement on the Fringes of Horbat Usha. ‘Atiqot 51:15–22.