כתיבת מאמרים

כללי

֍ בכתב העת חדשות ארכיאולוגיות מתפרסמים מאמרים שהם דוחות סופיים של חפירות וסקרים מצומצמים שנערכו מטעם רשות העתיקות, ודוחות ראשוניים תמציתיים של חפירות וסקרים נרחבים הנערכים בארץ הן מטעם רשות העתיקות והן על ידי משלחות חפירה חיצוניות. משלחות חפירה יפרסמו בחדשות ארכיאולוגיות רק דוחות ראשוניים.

֍ בדוחות סופיים יש להקפיד על כתיבה תמציתית והתאמה של מספר האיורים לאורך הדוח.

֍ דוחות ראשוניים של חפירות קטנות ובינוניות יוגבלו ל-2500 מילים ושל חפירות גדולות יוגבלו ל-4000 מילים (לדוגמאות, ר' ליפשיץ ואחרים 2021; מאיר 2021). יש להתאים את מספר האיורים לאורך המאמר.

֍ יש לעיין בהנחיות למחברים המפורטות להלן לפני כתיבת המאמר. לפני הגשת המאמר יש להיעזר בטבלה: סף דרישה למאמרים בחדשות ארכיאולוגיות.  

 

תבנית להגשת מאמר

יש לכתוב את המאמר בתבנית המיועדת לכך: תבנית להגשת דוח ראשוני לחדשות ארכיאולוגיות או תבנית להגשת דוח סופי לחדשות ארכיאולוגיות. יש למלא את השדות על פי ההנחיות. אין בשדות השונים של התבנית הגבלת מילים, אולם יש להקפיד שהיקף המאמר יתאים להיקף החפירה ולהגבלות שצוינו לעיל.

 

תבניות להגשת קובצי האיורים

֍ תצלומים — יש להגיש קבצי JPG באיכות טובה (לא פחות מ-1 מגה). במידה שיש כיתוב על התצלום, יש להגיש גם תצלום נקי. עובדי רשות העתיקות רשאים להגיש רק את מספר התצלום בארכיון (מספר B), ואנו נזמין את התצלום; יחד עם זאת עליהם לשלוח תצלומי דמי לצורך בדיקת המאמר בבקרה מדעית.

֍ מפות, תכניות, חתכים ולוחות — יש להגיש קבצים וקטוריים באיכות טובה (למשל, PDF שכבות, ai-אילוסטרייטור, PSD-פוטושופ).

֍ לוחות של כלים שנסרקו ברשות העתיקות — יש לשלוח לוח דמה ויחד איתו את הסריקות המקוריות של הכלים בקבצי TIFF באיכות טובה (1MB ומעלה). 

 

שפת המאמר

המאמרים יוגשו בעברית. רק מי ששפת אִמו אינה עברית יכול להגיש מאמרים באנגלית.
 
 

כללי הכתיב

֍ הכתיב הנהוג בכתב העת חדשות ארכיאולוגיות מושתת על כללי הכתיב המלא חסר הניקוד. במקרים של חשש לקריאה שגויה או לכפל משמעות ייעשה שימוש בניקוד (בעיקר בשמות) או בכתיב מלא, על פי שיקולי המערכת.

֍ התעתיק המדויק של השמות מעברית לאנגלית ולהיפך מסתמך על כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית. המעונייניים בקבלת הנחיות מפורטות יפנו למערכת חדשות ארכיאולוגיות. 

  

שמות האתרים

֍ בדרך כלל שם המאמר יהיה זהה לשם שניתן בהרשאה/רישיון, פרט למקרים שבהם שם זה אינו משקף את מקום החפירה.

֍ שמות האתרים הם בדרך כלל השמות ב'רשימת מצבות ואתרים היסטוריים' (ילקוט הפרסומים), במפות של המרכז למיפוי ישראל או, במידת הצורך, במפה מימי המנדט הבריטי.

֍ בהיעדר שם מוכרז או שם שנזכר במקורות שלעיל ובמקרה שהשם המוכרז אינו תואם את מיקום האתר שנחפר, יכונה האתר בזיקה לשמות של עצמים בנוף (למשל, שמות הרים ונחלים), או בזיקה לשמות יישובים, דרכים או צמתים בני זמננו, כציונם במפות ישראל.

֍ אם האתר פורסם בעבר בשם אחר, יש לציין שם זה בפסקת המבוא.

֍ לכללי התעתיק של שמות אתרים באנגלית, ר' הנחיות למחברים באנגלית.

 

שמות המחברים וכתובת דוא"ל

֍ נא לציין את שמות המחברים, בעברית ובאנגלית, בכתיב נכון.

֍ חובה לציין כתובת דוא"ל. ההתקשרות עם המערכת נעשית בדרך זו בלבד.

  

נקודת הציון

֍ יש לבדוק היטב את הנ"צ של החפירה, ולציין אותה ברשת ישראל החדשה.

֍ אם השטח שנחפר בפועל קטן מן המופיע בהרשאה/רישיון, יש לתת נ"צ מדויק. 
דוגמה: 187833/659110; 23710/77045.

֍ לציוּן טווח באחת הקואורדינטות או שתיהן יש להשתמש במקף קטן ולהשמיט את המספרים החוזרים על עצמם.
דוגמה: 187833-42/659110-200.

  

מִזכּים (קרדיטים)

חובה לציין בפסקת המבוא את כל העמֵלים, ובהם שרטטים, צלמים, ציירים, רפאים, אנשי מעבדות, מנהלנים, מומחים ועובדים אחרים שסייעו בחפירה. תצלומים מוגנים בחוק זכויות יוצרים, ועל כן השמטת מזכה על תצלום היא עברה על החוק.

  

טבלות

֍ טבלות יכולות להקל בהצגת רשימות נתונים או מידע מסורבל.

֍ בעת השימוש בטבלות אין לחזור על אותם נתונים בטקסט.

֍ בדוחות סופיים חובה להגיש טבלות מפרט לכל לוחות הממצא (כלי חרס, כלי זכוכית, כלי צור, כלי אבן ופריטי מתכת; להלן).

  

 טבלות מפרט לממצאים

֍ על טבלת המפרט לכלול את מס' החפץ בלוח, סוג החפץ, מס' לוקוס ומס' סל (בצירוף מספר פריט בתוך הסל כשיש יותר מפריט אחד בסל); אפשר להוסיף גם תיאור והקבלות (על פי דף אב לטבלה בעברית).

֍ אפשר להוסיף לכל פריט שתי הקבלות לכל היותר. את ההקבלות אפשר לציין לפי שם האתר, ואז יש לסדר את ההקבלות לפי קרבתו הגאוגרפית של האתר לחפירה, מקרוב לרחוק, או לפי שנת הפרסום, מהמוקדם למאוחר.

֍ אם נעשה מחקר פטרוגרפי נפרד, יש לציין בטבלת המפרט את הפריטים שנבדקו, בציון הפניה לנספח הפטרוגרפי.

֍ את טבלות המפרט יש לרכז בקובץ וורד אחד. כל טבלה תתייחס ללוח ממצא אחד. הכותרת לטבלה היא מספר האיור וכותרת האיור (ר' דף אב לטבלה בעברית).

֍ יש להתייחס בתיאור החפירה או בתיאור הממצאים לכל אחד מהפריטים המופיעים בטבלה.

 

 מבנה לוחות הממצא

֍ לוח הממצאים יכול לכלול ציורים בלבד, תצלומים בלבד או שילוב של ציורים וצילומים. אפשר להציג כלים ייחודיים בציור ולצדו תצלום.

֍ הפריטים בכל לוח ימוספרו החל ממס' 1, משמאל לימין.

֍ הכלים בלוח הקרמי יוצגו על פי טיפוסיהם, מפתוח לסגור ומקטן לגדול, לפי הנהוג.

֍ כאשר מוצגים בלוח כלים מכמה תקופות יימתח קו מפריד בין תקופה לתקופה, ובכל תקופה יוצגו הכלים על פי טיפוסיהם.

֍ רצוי שמספר הפריטים המרבי בלוחות הדמה לא יעלה על 20. מומלץ להציג מספר קטן יותר של פריטים במקרה של לוחות הכוללים תצלומי צבע. עם זאת, גודלם הסופי של לוחות הממצא ייקבע בעת עריכת המאמר.

֍ בלוחות הכוללים תצלומים יש לציין את מספר התצלום (מס' B) בארכיון רשות העתיקות; מחברים שאינם עובדי רשות העתיקות יגישו את ציורי המקור בקובץ וקטורי (למשל, אילוסטרטור [ai], PDF 'שכבות', Tiff או PSD) ואת התצלומים הנדרשים להכנת הלוח.

֍ על המחברים להקפיד על ציון קנה המידה בלוחות; אם חלק מן הכלים מוצגים בקנ"מ השונה מזה של שאר הכלים, יש לציינו לצד הכלים הרלוונטיים. יש לזכור כי הפריטים מצוירים על פי רוב בקנ"מ הכפול מזה שבו יתפרסמו סופית. לפיכך, יש להקטין על פי רוב את הציורים האוריגינלים ב-50% לשם הכנת הלוחות.

֍ כלי חרס יתפרסמו בקנ"מ סופי של 2:10, למעט כלים גדולים במיוחד שיתפרסמו בקנ"מ 1:10. שברים יתפרסמו דרך כלל בקנ"מ 1:2. אם לצד ציור של הכלי משולבת הגדלה של פרט מן הכלי (עיטור, למשל), אין צורך לשלב עבורה קנ"מ נוסף.
כלי זכוכית יתפרסמו בקנ"מ סופי של 1:2.
כלי צור יתפרסמו בקנ"מ סופי של 1:1. כלים גדולים במיוחד — בקנ"מ 2:3
.
כלי מתכת ואבן יתפרסמו בקנ"מ סופי של 1:2. כלים גדולים במיוחד — בקנ"מ 1:4
.
פריטים אדריכליים יתפרסמו בקנ"מ סופי של 1:10.

֍ יש להתייחס בתיאור החפירה או בתיאור הממצאים לכל אחד מהכלים המופיעים בלוח.

֍ בדו"חות סופיים יש לצרף טבלת מפרט לפריטים המוצגים בלוח.

 

 כתיבת שנים

֍ יש לכתוב שנים מימין לשמאל ולציין לפסה"נ או לסה"נ (למשל, 600–500 לפסה"נ; 600–670 לסה"נ).

֍ את המאות יש לכתוב באותיות (למשל, המאות הז'–הו' לפסה"נ; המאות הא'–הג' לסה"נ).

  

כתיבת מספרים

֍ עד הסִפרה עשר, יש לכתוב את המספר במילים, ומ-11 ומעלה יש לכתוב בספרות.

֍ מספור בשמות שליטים ייכתב באותיות (למשל, אנטיוכוס הד').

  

 מידות

֍ מידות יצוינו בדרך כלל בתוך סוגריים. מימין תצוין המידה הקטנה, ומספר הספרות לאחר הנקודה משני צדי סימן הכפל או המקף יהיה זהה.
דוגמה: 5.00 × 7.65 מ', 1.0–1.5 מ'.

֍ סדר ציון המידות: מידת האורך, מידת הרוחב, מידת העומק או הגובה. יש לכתוב יחידות של מידות בספרות בלבד: ס"מ  עד 9 ס"מ; מ'  החל מ-0.1 מ' ואילך (למשל, 0.5 מ' רוחב); ק"מ (למשל, 3 ק"מ); מ"ר (למשל, 5 מ"ר); ק"ג (למשל, 5 ק"ג). המידה 'דצימטר' תיכתב במלואה.
דוגמה: נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה (2.7 × 3.0 מ', 5 ס"מ עומק).

֍ יש להשתמש ברמת דיוק הסבירה לנושא הנדון, בהתחשב ביכולות טכנולוגיות קדומות וברמת ההשתמרות.
דוגמה: אורך הקיר כ-7 מ' ולא 7.02 מ'.

  

 נתונים מספריים

֍ כל מספר לוקוס או קיר המופיע בטקסט חייב להופיע בתכנית. עם זאת, בתכנית יכולים להופיע נתונים נוספים.

֍ מספרי לוקוסים וקירות, מידות ומספרי איורים יוצגו בדרך כלל בתוך סוגריים. אם הם מצוינים ביחד בתוך סוגריים הם יפורטו בסדר קבוע: לוקוס; מידות; איור.
דוגמה: נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה (105L; 2.7 × 3.0 מ', 5 ס"מ עומק; איור 3).

 

שמות תקופות ותרבויות קדומות

֍ שמות התקופות ייכתבו במלואם כאשר אין ציון של תקופת משנה; תקופות משנה ייכתבו על פי רוב במספר ערבי, כדלקמן:
התקופה האפיפליאוליתית, התקופה הניאוליתית הקרמית א', התקופה הכלקוליתית, תקופת הברונזה הקדומה (הב"ק 1, 2, 3, 4), תקופת הברונזה הביניימית, תקופת הברונזה התיכונה (הב"ת 1, 2; הב"ת 2א', 2ב'), תקופת הברונזה המאוחרת (הב"מ 1, 2, 3), תקופת הברזל (1, 2, 3; 1א', 1ב', 1ג'), התקופה הפרסית, התקופה ההלניסטית, התקופה הרומית, ימי הבית השני, התקופה הביזנטית, התקופה האסלאמית הקדומה (התקופה האומיית, התקופה העבאסית), התקופה הפאטימית, התקופה הצלבנית, התקופה הממלוכית, ימי הביניים, התקופה העות'מאנית, ימי המנדט הבריטי, ימינו (המאות הכ'–הכ"א).

֍ תרבויות קדומות: התרבות המוסטרית, התרבות הכבארית, התרבות הנטופית, תרבות ואדי רבה, התרבות החלפית, התרבות הע'סולית.

 

איורים ותכניות

֍ יש לציין ברשימת האיורים שבתבנית המאמר את מספרי האיורים, את הכותרות ואת שם הקובץ במחשב או את מספרו במערכת מנור"ה. בחפירות מטעם גורמים חיצוניים יש לציין את שם הקובץ הדיגיטלי המצורף.

֍ חשוב: בחפירות מטעם רשות העתיקות או בשיתופה, כל תצלום הנשלח לפרסום חייב להיות במנור"ה.

֍ על הכותרות להיות קצרות. יש להימנע מציון תקופות ומידע אחר המופיע בגוף המאמר.

֍ את הכותרת לאיור יש לסדר כדלקמן: השטח (אם יש יותר מאחד), האלמנט, תכנית וחתכים (אם רלוונטי), כיוון המבט ("מבט ל...").

֍ יש לוודא שבכל תצלומי הפריטים והמטבעות מופיע קנה מידה (אם לא, נא לציין מידות בכיתוב או בגוף המאמר).

֍ יש לזכור לסמן בתכנית קנה מידה, חץ צפון, את כל מספרי הלוקוסים והקירות הנזכרים במאמר, וכן את מיקום החתכים, אם יש.

֍ על חופרי רשות העתיקות להגיש לוחות, תכניות ומפות כפי שהתקבלו מהציירות/שרטטות (PDF-שכבות, ai, tiff או PSD), לרבות מספרי כלים וקנה מידה.

֍ יש להגיש אך ורק תכניות שעברו עיבוד ראשוני לקראת פרסום. תכניות שדה לא יתקבלו.

֍ תכניות/מפות שהוכנו על ידי המחבר במחשב יוגשו כקובצי PDF-שכבות.

֍ מחבר הרוצה להוסיף כיתובים כלשהם על תצלומים ישלח למערכת שני תצלומים, האחד עם הכיתובים ושני ללא הכיתובים. 

  

הפניות ביבליוגרפיות

֍ מתכונת הפרסום בחדשות ארכיאולוגיות מחייבת שימוש סדיר במראי מקום וברשימת מקורות ביבליוגרפיים במתכונת המדעית המקובלת.  

֍ מראי המקום ישולבו בטקסט בסוגריים. על מראי המקום לכלול את שם המשפחה של המחבר/ים, את שנת הפרסום, ובמידת הצורך את מס' העמודים ו/או האיורים והלוחות שאליהם מפנים (לאחר נקודתיים). אין להשתמש בקיצור (שם; ibid) אלא בהפניה מלאה. במראי מקום של פרסומים בעברית תופיע שנה עברית (אלא אם כן זו אינה קיימת בפרסום הנדון).
דוגמה: (קוגן-זהבי תשנ"ט: איור 13; Baumgarten 2004:169)

֍ במראי מקום למאמרים בפורמט האלקטרוני של חדשות ארכיאולוגיות, למפה בסקר הארכיאולוגי של ישראל או לאתר במפת סקר ישולב קישור אינטרנטי.
דוגמה: (
סטפנסקי 2012: אתר 340; ברגר ופרייז 2018)

֍ מראי מקום המוצגים ברצף בסוגריים יופרדו זה מזה בנקודה-פסיק ויאורגנו על פי שפות (עברית ולאחר מכן לועזית); בכל שפה יאורגנו מראי המקום על פי סדר כרונולוגי.
דוגמה: (קוגן-זהבי תשנ"ט;
אורון 2017; Baumgarten 2004)

֍ רשימת המקורות הביבליוגרפיים תובא בסוף המאמר, ותכלול את כל הפרסומים שהוזכרו במראי המקום. ברשימה זו יוצגו קודם הפרסומים בעברית ולאחר מכן הפרסומים בלועזית, ובשניהם על פי סדר אלפביתי של שמות המשפחה של המחברים. אם יש יותר מהפניה אחת לאותו מחבר, יש לסדר את ההפניות על פי סדר השנים. אם פרסם המחבר כמה עבודות באותה שנה, יש לסדרן לפי סדר אלפביתי של הכותרות ולסמנן באותיות (א), (ב) או a, b וכו'.

֍ על רשימת המקורות הביבליוגרפיים לכלול את כל המידע הביבליוגרפי על הפרסום במתכונת קבועה, כפי שמופיע ברשימה מקיפה של פרסומים (הפניות) המתעדכנת מעת לעת, שבאתר כתב העת. שמות של כתבי עת וסדרות יש לכתוב בקיצור המקובל בחדשות ארכיאולוגיות, על פי רשימת הקיצורים שבאתר כתב העת.

֍ שנת הפרסום במקורות בעברית תהייה עברית (אלא אם כן זו אינה קיימת בפרסום הנדון), בדומה למראי המקום.
דוגמה:
אורון מ' 2017. אשקלון. חדשות ארכיאולוגיות 129.
גולני א' 2005א. אשקלון, ברנע ב'–ג'.
חדשות ארכיאולוגיות 117.
גולני א' 2005ב. אשקלון, רחוב הטייסים.
חדשות ארכיאולוגיות 117.
טפר י' תשע"ח (א). מזבח אבן מהתקופה הרומית מלגיו. עתיקות 89:*141–*145.
טפר י' תשע"ח (ב). רעפים ולבנים הנושאים טביעות חותם של לגיונות רומיים מלגיו. עתיקות 89:*133–*139.
קוגן-זהבי א' תשנ"ט. קבר מעוטר מן התקופה הרומית במגדל אשקלון. עתיקות 181:37–209.

 Bagatti B. 2002a. Ancient Christian Villages of Judaea and the Negev (SBF Collectio Minor 42). Jerusalem.

 Bagatti B. 2002b. Ancient Christian Villages of Samaria (SBF Collectio Minor 39). Jerusalem.

 Baumgarten Y.Y. 2004. An Excavation at Ashqelon Afridar—Area J. ‘Atiqot 45:161–184.

  

 

הגשת מאמרים

֍ את קובץ המאמר יש להגיש בתוך התבנית המיוחדת לכך: תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות.

֍ יש להקפיד על כך שאורך הטקסט וכמות האיורים יתאימו להיקף המאמר ולמקובל בכתב העת.

֍ לפני הגשת המאמר יש להיעזר בטבלה: סף דרישה למאמרים בחדשות ארכיאולוגיות.  

  

שמירת קבצים

֍ אם יש נספחים לדוח הסופי (מטבעות, זכוכית וכו'), על המחבר לדאוג לקבלם מן המחברים ולהגישם כחלק מקובץ המאמר.

֍ יש לשמור בנפרד את קובץ המאמר ואת קבצי האיורים הנלווים.

֍ אין 'להדביק' איורים לתוך קובץ הטקסט!

  

שמות הקבצים
֍ שם קובץ הטקסט יכלול את המרכיבים הבאים: שם המשפחה של המחבר, מס' רישיון/הרשאה, דוח ראשוני/סופי, כדלקמן:
חפירות שנערכו מטעם רשות העתיקות: דוח ראשוני = hp; דוח סופי = hf
חפירות שנערכו מטעם גורמי חוץ: דוח ראשוני = 
hpe; דוח סופי = hfe
דוגמה
weinberg_A6234hp.doc

֍ שמות קובצי האיורים יכללו את המרכיבים העיקריים של שם קובץ הטקסט ולאחריו מספר האיור.
דוגמה: הקובץ לאיור 6 יהיה 
weinberg_A6234hp_6.jpg

֍ שם קובץ טבלה/ות המפרט יכלול את המרכיבים העיקריים של שם קובץ הטקסט ולאחריו האותיות tbl.
דוגמה
weinberg_A6234hp_tbl.doc

 

הגשת המאמר 

֍ יש לשלוח לכתובת המייל publications@israntique.org.il את כל מרכיבי המאמר, כדלקמן:

  • קובץ המאמר (כולל נספחים) הכתוב בתוך 'תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות'
  • התכניות והאיורים
  • קובץ טבלות המפרט (אם יש)

֍ קובץ הטקסט וקובצי האיורים יישלחו כצרופות (attachments) בדוא"ל. 

֍ כותרת הדוא"ל (subject) תכלול את סוג הדוח (ראשוני או סופי), האתר, הרשאה ושם החופר.
דוגמה: חדשות סופי, תל אשרף 7890-A, סבינה לוי
Hadashot final, Tel Ashraf A-7890, Sabina Levy

  

מהלך הטיפול במאמר

֍ לאחר בדיקה ראשונית במערכת תחום פרסומים יועבר המאמר לענף בקרה מדעית, שיבחן אם המאמר ראוי לפרסום. מאמר שלא יעמוד בקריטריונים הנדרשים יוחזר למחבר/ים לתיקון.

֍ לאחר אישור ענף בקרה מדעית והתיקונים הכרוכים בכך, יימסר המאמר לעריכה.

֍ הגהה של המאמר תשלח למחברים בשני שלבים. בשלב הראשון יישלח הטקסט הערוך בשפת המקור למחבר/ים. עם אישורו יתורגם המאמר, והנוסח המתורגם יעבור עריכה. בשלב השני יוזנו שני הנוסחים של המאמר, בעברית ובאנגלית, לאתר האינטרנט של כתב העת, כולל האיורים והקישורים הפנימיים. בשלב זה תאפשר המערכת למחבר לקרוא ולהגיב.

֍ עם אישורו של המחבר יועלה המאמר לאוויר.

 

אנא שימו לב: ההוראות הנוקשות נועדו לסייע למערכת כתב העת לעקוב אחר אלפי קבצים (טקסטים, איורים וטבלות) הנמסרים לפרסום מדי שנה.