שירדים מהתקופות הניאוליתית הקדם-קיראמית, הניאוליתית הקיראמית והכלקוליתית  [3]

Built teti-tu

Figures, websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority