האתר ג'וחדר והחאן הסמוך אליו תואור על ידי שומכר (G.Schumacher, The Jaulan, London, 1888, p.184) ונסקרו בסקר החרום שנערך בגולן (ק' אפשטיין וש' גוטמן, בתוך: מ' כוכבי [עורך], יהודה שומרון והגולן, הסקר הארכיאולוגי בשנת תשכ"ח, ירושלים, תשל"ב, עמ' 276). בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת נערכה באתר חפירה גדולה על ידי ד' אורמן (רישיון מס' 2/1969K; חדשות ארכיאולוגיות כו: 5; ל: 3; לג: 12-11) שנחשף בה יישוב גדול מהתקופה הרומית-ביזנטית וכן חרסים למן תקופת הברונזה עד התקופה הממלוכית. מבנה החאן מתוארך לתקופה הממלוכית, אך עד כה לא נערכה בו חפירה. 

החפירה הנוכחית נערכה בשטח מישורי של בזלת דלווה המשתפל במתינות לדרום-מזרח. קדמה לה בדיקה שנעשתה על ידי כלי מכני ונתגלו בה חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית אך לא מהתקופה הממלוכית.

נפתחו שני ריבועים ממזרח לכביש 98, בשטח שבין האתר הרומי-ביזנטי למבנה החאן (איור 1). לא נמצאה ארכיטקטורה אך נאספה קרמיקה למן התקופה הפרסית ועד התקופה הממלוכית (המאות הו' לפסה"נ–הי"ד לסה"נ) עם כמות ניכרת מהתקופות ההלניסטית עד הביזנטית (המאות הב' לפסה"נ–הז' לסה"נ).