חורבות (מס' 3, 20). באתר 3 שרידי מבנים (40×50 מ') שקירותיהם בנויים מאבנים מסותתות היטב. התגלה בור מים עם פתח מלבני חצוב (1.0×1.2 מ') ומצפון לו פתח חצוב למתקן תת-קרקעי (איור 2). שברי כלי חרס בתחום החורבה מתוארכים לתקופות הרומית הקדומה, הרומית המאוחרת והביזנטית. באתר 20 שרידי מבנים שבכל אחד מהם שלושה-ארבעה חדרים מסודרים סביב חצר. במרכז החורבה שרידי מבנה גדול וסביבו מתקנים: קולומבריום 16, כבשן סיד 18, בית בד 19. קירות המבנים בנויים אבני גוויל ואבנים מסותתות היטב. בשל חפירות שוד שנעשו באתר נמצאו במילוי העפר בתוך החדרים אבני מפולת רבות, חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית, אבני שחיקה ושברי זכוכית. יש להניח שהדרך העתיקה 8 הובילה לחורבה. ערמת השפך מפרידה בין שתי החורבות 3 ו-20 וייתכן שלמעשה שני האתרים הם אתר אחד.

 
גתות (מס' 11, 15, 22, 25, 39, 59, 65, 68, 69). לגת 11 משטח דריכה מלבני
(2.6×3.1 מ') החצוב בסלע (0.4 מ' עומק); רצפתו נטויה מזרחה כלפי בור האיגום
(1.0×1.1 מ') שהיה מלא אדמה ואבנים (איור 3). לגת 15 משטח דריכה רבוע (3×3 מ'; 0.5–1.0 מ' עומק), בור האיגום בצדו המזרחי. מעל הפינה הדרומית-מזרחית חצוב אגן
(0.5 מ' קוטר). לגת 22 משטח דריכה רדוד (3×3 מ') ובור איגום בפינתו הצפונית-מזרחית, שנמצא מלא אדמת סחף. לגת 25 משטח דריכה (2×4 מ'; 0.45 מ' עומק) שבצדו הצפוני בור שיקוע (0.45×0.45 מ') ומצפון לו חצוב בור איגום שנהרס בזמן חציבתה של מערת קבורה. חדר הקבורה של המערה משתרע מתחת למשטח הדריכה וחזיתה פונה לצפון (3 מ' אורך; איור 4). לגת 39 משטח דריכה קטן במיוחד (1.5×2.0 מ'). לגת 59 משטח דריכה (2.5×3.0 מ'; כ-0.4 מ' עומק) שמצפון לו חצוב בור איגום מלבני (1.0×1.5 מ'). בתקופה מאוחרת נחצב בבור פתח למערה. כ-4 מ' מזרחה נמצא משטח סלע ובו 10 ספלולים חצובים. לגת 65 משטח דריכה מרובע (2.4×2.5 מ'; 0.5 מ' עומק) ובור איגום בצפונו. בתקופה מאוחרת נחצב בבור פתח למערה המשתרעת מתחת למשטח הדריכה. גת 68 מורכבת ממשטח דריכה גדול (3×4 מ'; 0.50.7 מ' עומק) ובור איגום מצדה הצפוני (איור 5). לגת 69 משטח דריכה קטן, רדוד ולו פינות מעוגלות. מצפון למשטח הדריכה נחצב בור איגום מרובע (2×2 מ').
 
בודדות (מס' 7, 13, 21, 30): מתקן 7 חצוב על משטח סלע מפולס. לבודדה 13 משטח כתישה מעוגל (0.90×1.05 מ') וספלול לאיסוף נוזלים (0.5 מ' קוטר). לבודדה 21 משטח כתישה סגלגל (0.5×0.7 מ') וספלול מלבני )0.45×0.50 מ'; איור 6). בודדה 30 נמצאת באזור של מדרגות עיבוד חקלאי ולה משטח כתישה סגלגל (0.45×0.60 מ') וספלול לאיסוף נוזלים (0.4 מ' קוטר).
 
מערות קבורה (מס' 14, 17, 40, 42, 48, 49, 55, 56, 57, 61, 70, 73, 74, 77). למערת קבורה 14 חזית חצובה (3 מ' אורך). למערה פתח מלבני עם מסגרת חצובה סביבו (איור 7). למערה 17 חצר בנויה לפני פתחה הפונה צפונה. חזית המערה חצובה במצוק סלע מאורך ויש להניח שהיו לאורכו מערות נוספות. למערה 40 חצר שחלקה חצוב בסלע וחלקה בנוי באבני גוויל. חזית המערה חצובה (2.7 מ' אורך). גם למערה 42 חצר חצובה. למערה 48 פתח מלבני (0.75 מ' רוחב) שבחזיתו חצר בנויה (4×5 מ'); המערה היתה מלאה עפר ואבנים. חזית מערה  49 חצובה בסלע (2.5 מ' אורך). באתר 55 שלוש מערות קבורה המרוחקות כ-10 מ' זו מזו. לפני פתחי המערות ניכרים סימנים של חפירות שוד. למערות קבורה 56, 57, 61 חזיתות חצובות (1.5 מ' אורך). סמוך למערה 56 נמצאו שרידי בית בד עם תשליל של אבן ים. הפתח המלבני למערה 70 חצוב בסלע וסביבו מסגרת. חזית מערה 73 מוסתרת בצמחייה ולידה ערמת אדמה שנמצאו בה עצמות אדם. למערות 73, 77 חצרות חצובות בסלע ופתחיהן פונים צפונה.

בורות מים (מס' 43, 52, 71). שלושה בורות מים חצובים בסלע עם פתחים עגולים (3 1.2 מ' קוטר, 2 – 1.5 מ' קוטר, 1 – 0.8 מ' קוטר). הבורות היו מלאים אבנים ואדמה. סביב פתח בור מים 71 חצובה מסגרת מרובעת להנחת מכסה.

 
שרידי מבנים (מס' 33, 50, 60). קירותיו של מבנה 33 (6×6 מ') בנויים באבני גוויל בינוניות והשתמרו לגובה שניים-שלושה נדבכים. מבנה 50 רבוע (8×8 מ') ומבנה 60 מלבני (5.5×5.0 מ'). קירות מבנים 50 ו-60 בנויים אבנים מסותתות בגסות והשתמרו לגובה שלושה נדבכים. ייתכן כי שלושת המבנים היו שומרות.
 
כבשן סיד (מס' 18, 66). כבשן 18 נזכר לעיל בשטח חורבה 20. לכבשן סיד 66 שורה אופקית של אבני גוויל הנראות עד לעומק של ארבעה נדבכים מסודרת סביב בור (5.8 מ' קוטר). פנים הכבשן נמצא מלא אדמה וצמחייה.
 
מתקנים חצובים (מס' 64, 67). במתקן 64 התגלה נגטיב של אבן ים של בית בד (1.2 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק חציבה). מתקן 67 מלבני (0.8 מ' רוחב).
 
ספלולים (מס' 1, 4, 10, 23, 24, 27, 29, 31, 38, 51, 58, 63). נמצאו 12 ספלולים
(0.3–0.6 מ' קוטר) בתחומי הסקר. סביב ספלול 24 נחצבה מסגרת לסגירתו עם מכסה. בנקודה 31 נמצאו שלושה ספלולים (0.2 מ' קוטר כל אחד) החצובים צמוד זה לזה. באתר 63 שלושה ספלולים, אחד גדול (0.3 מ' קוטר) ושניים קטנים יותר.
 
מחצבות (מס' 44, 53, 72). שלוש מחצבות קטנות (כ-10×12 מ' כל אחת).
 
ערמות סיקול (מס' 32, 36, 37, 47). ערמת סיקול 32 (8×8 מ') בנויה בחלקה באבנים מסותתות ואפשר שהיא שריד מבנה שהתמוטט. שלוש ערמות אבנים נוספות בנויות באבני גוויל קטנות ובינוניות (כ-3.5 מ' קוטר).
 

מערות מגורים (מס' 6, 54, 76). פתח רחב של מערה 6 פונה דרומה. למערה 54 פרוזדור חצוב צר (1×3 מ') המוביל לפתח לא רגולרי. תקרתה של מערה 76 התמוטטה, אך אפשר להבחין בחלל (כ-7.5 מ' קוטר).