TR1

 

התעלה נחפרה מגובה פני השטח עד למפלס הסלע או עד לגובה כבלים שנתגלו. כארבעה מטרים מהקצה הדרומי-מזרחי של התעלה נתגלה מיתקן חצוב בסלע (לוקוס 16; איורים 2, 3): משטח סלע מיושר, הנטוי בזווית אלכסונית של שלושים מעלות מצפון לדרום ושתי מדרגות חצובות בהמשכו (לוקוס 19). על גבי משטח הסלע נחצבו שני אגנים סגלגלים ושני ספלולים. הדופן הדרומית של שני האגנים נשתמרה בשלמותה, הצפונית נחתכה בעת חציבת המדרגות. חציבת המדרגות חיברה את בסיס האגן המזרחי (0.48 מ' קוטר חלק עליון, 0.62 מ' עומק) למפלס המדרגה העליונה (0.7 מ' רוחב, 1.9 מ' אורך) החצובה בשיפוע לצפון ונחתכת על ידי תעלת הכבלים. האגן המערבי (0.62 מ' קוטר בחלקו העליון, 0.81 מ' עומק) השתמר למלוא קוטרו. מעל האגן המזרחי חצוב ספלול (0.18 מ' קוטר, 0.28 מ' עומק) ומעל האגן המערבי חצוב ספלול נוסף (0.12 מ' קוטר, 0.16 מ' עומק). המדרגה העליונה.

 

מדרום למיתקן החצוב נחשף מפלס בנוי מאבנים קטנות (לוקוס 18), הניגש אל הסלע (איור 4). מפלס דומה נחשף בקצה הצפוני-מערבי של תעלה TR1 (לוקוס 25) אך הקשר ביניהם מקוטע ואינו ברור. בין אבני שני המפלסים נמצאו חרסים רבים מתקופות הברונזה הקדומה והביניימית.

 

TR2 (לוקוסים 20, 24)

החפירה בתעלה הופסקה בגובה 288.14 מ' – מפלס הכבלים.

 

במילוי העפר בשתי התעלות נמצאו שברי כלי חרס רבים מתקופת הברונזה הקדומה IV: קערות (איור 1:5–5), קדרה (איור 6:5), פך (איור 7:5) וקנקנים (איור 8:5–10); מתקופת הברונזה הביניימית: קערות (איור 11:5–13), סירי בישול (איור 14:5, 15), פערור (איור 5: 16) וקנקנים (איור 17:5, 18); ומתקופת הברזל 2: קערות (איור 1:6, 2), פערור (איור 3:6), קנקנים (איור 4:6, 5) וצלמית זואומורפית (איור 6:6). ממצא חשוב הוא ידית קנקן עם טביעה למלך שכה (איור 7). הטביעה הסגלגלה בחלק העליון של הידית, הכתובת משני צדיו של הסמל הדו-כנפי אינה שלמה. מהתיבה למלך שרדו שתי האותיות האחרונות וכך גם מציון שם המקום שכה.

 

מצפון-מזרח לשטח החפירה נבדק בעזרת מחפרון שטח נוסף ונחפרו שמונה תעלות שכיוונן צפון–דרום. נתגלו שרידי קירות, רצפות ושברי כלי חרס רבים מתקופות הברונזה הקדומה והביניימית. השרידים כוסו ולא תועדו.