האתר משתרע בשולי גבעה קטנה, ונראה כי רוב שטחו נמצא בשדה מוקשים. הוא התגלה לראשונה במהלך סקר לאורך גדר המערכת בשנת 2014 (רישיון מס' S-488/2014). באזור לא נערכו חפירות בעבר.

נפתחו שני חצאי ריבועים (1A, 2A; 25 מ"ר שטח כולל), המרוחקים כ-25 מ' זה מזה, ממזרח לשדה המוקשים וממערב לגדר המערכת. בריבוע A1 נחשפה שורה של חמש אבני גוויל בכיוון צפון–דרום (104L; איור 2); קשה לקבוע אם אלה שרידי קיר. נמצאו מעט חרסים אינדיקטיביים, ובהם שברי שפות של קנקנים מהתקופה הכלקוליתית (איור 3). אפשר ששרידים דלים אלה הם חלק משכבת חיים מהתקופה הכלקוליתית. על פני השטח נאספו מעט פריטי צור שחוקים מהתקופה הפליאוליתית התיכונה, שנסחפו כנראה מהגבעה שבשטח הממוקש ממערב לחפירה.