איילון א' תשס"ב. חורבת מגדל (צור נתן): כפר שומרוני קדום. בתוך א' שטרן וח' אשל, עורכים. ספר השומרונים. ירושלים. עמ' 272–288.
 
איילון א', ניידינגר ו' ומתיוס ו' תשנ"ו. צור נתן. חדשות ארכיאולוגיות קד:73.
 
איילון א', קדרון א' ושרביט י' תשמ"חתשמ"ט. מקבצי מתקנים בשדות צור נתן בתקופה הרומית ביזאנטית. ישראל–עם וארץ ה–ו (23–24):93–120.
 
דגן י' 2010. צור נתן. חדשות ארכיאולוגיות 122.
 
טורגה ח' 2009. צור נתן. חדשות ארכיאולוגיות 121.
 
מסארווה ד' 2016. צור נתן, ח' מג'דל. חדשות ארכיאולוגיות 128.
 
עזב ע' 2014. חורבת מגדל (צור יצחק). חדשות ארכיאולוגיות 126.
 
שיאון ע', היימן מ' וארצי ב' 2008. צור נתן. חדשות ארכיאולוגיות 120.
 
Marder O., Goring-Morris A.N., Khalaily H., Milevski, I., Rabinovich R. and Zbenovich V. 2007. Tzur Natan, a Pre-Pottery Neolithic A Site in Central Israel and Observations on Regional Settlement Patterns. Paléorient 33/2:79–100.
 
Sergey A., Conn H. and Oz V. 2013. Excavation at Tsur Natan – 2011, An Iron Age Tomb, Byzantine Quarry and Other Remains. NGSBA Archaeology 2:9–80.