התקופה הניאוליתית הקרמית. נתגלו שברי כלי חרס, ובהם קנקן גדול עם זיזים וקנקן קטן המיוחס לתרבות הירמוכית. לא התגלו שרידים אדריכליים.

 

התקופה הכלקוליתית הקדומה. ברוב שטחי החפירה התגלו קירות, רצפות ומתקנים, שחלקם מקוטעים מאוד ודלים. בכל שטחי החפירה התגלו חרסים מהתקופה. בשטח K5 התגלה ממצא עשיר, ובכמה ריבועים בשטח העמיקה החפירה עד לקרקע בתולה. מתחת להצטברות עמוקה (כ-1.5 מ' עומק) בכל ששת הריבועים בשטח K5 התגלו כמה רצפות, זו מעל זו, עשויות משכבות מהודקות של אבנים קטנות; בין הרצפות התגלו חרסים, פריטי צור ועצמות בעלי חיים. בחלק מהרצפות שולבו מתקנים קטנים (איור 4). קטעים מרצפות אלה שקועים, כנראה כתוצאה מפעילות טקטונית (איור 5). בשני שטחים — K4 ו-K6 — התגלו קבורות של בוגרים, שהשתמרותן בינונית. נראה כי הקבורות בשטח K4 נמצאו מתחת לרצפות, אולם רק קבורה אחת נחפרה בשל הצפת השטח במי גשמים.

 

התקופה הכלקוליתית המאוחרת. בשטח K6 התגלו קטע קיר, קטע רצפה ומתקן. בכמה משטחי החפירה, ובעיקר בשטחים K1 ו-K6, התגלו חרסים בני התקופה.

 

תקופת הברונזה הקדומה 1ב. בכל שטחי החפירה התגלו שרידי בנייה מתקופה זו (איור 6), אם כי בחלק מהשטחים, ובעיקר בשטח K, הם השתמרו במקוטע, כנראה כתוצאה מפגיעה בפעילות בת זמננו. בשטח L זוהו שלוש שכבות יישוב בנות התקופה, ואילו בשטח K זוהו שתי שכבות יישוב בלבד. שרידים מהשכבה הקדומה ביותר נחשפו בשטח L2 בלבד, והם כוללים שתי ממגורות וקטע קיר. לשכבה האמצעית יוחסו שרידי קירות רבים, שרק במקרים אחדים הם חלק ממכלול בנוי. בשטח L1 יוחסו לשכבה האמצעית שרידי מבנה (איור 7), שכמוהו התגלו באזורים נוספים באתר (אלעד ופז 2018: איור 4; אלעד, פז ושלם 2018: איור 8). בשטח K נחשפו שרידים מעטים מאוד שיוחסו לשכבה האמצעית, אולי מפני שהיישוב החל להשתרע מזרחה, לכיוון שטח K, מאוחר יותר בתקופה. השכבה המאוחרת היא העיקרית מבין השלוש, ויוחסו לה שרידים רבים בשני השטחים, הכוללים מבני מגורים מלבניים שפינותיהם מעוגלות ומבני מגורים דמויי קפסולה, שכמוהם התגלו בשטחים רבים באתר, וכן מבנים עגולים שזוהו כממגורות (אלעד, פז ושלם 2018; אלעד, פז ושלם 2019). בשל רוחבו המצומצם של שטח החפירה, התגלו בעיקר קטעי מבנים ורק מעט מבנים שלמים (איור 8).

 

התקופות הרומית הקדומה והרומית המאוחרת. רק בשטח K3 התגלו שרידים מתקופות אלה. לתקופה הרומית הקדומה יוחסו שני מפלסי אבן, שהתגלו זה מעל זה הישר מעל השכבה מתקופת הברונזה הקדומה. שני המפלסים תוארכו על סמך שברי כלי החרס שנמצאו בהם לתקופה הרומית הקדומה. במפלס התחתון, הקדום, התגלו גם חרסים אחדים מן התקופה ההלניסטית. המפלס התחתון נבנה מאבנים קטנות וביניהן שברים רבים של כלי חרס (איור 9), והשתמרותו טובה. המפלס העליון נבנה כנראה בבנייה לא אחידה, חלקו מאבנים קטנות וחלקו מאבנים בינוניות; השתמרותו גרועה.

לתקופה הרומית המאוחרת יוחס בור אשפה (0.1–0.3 מ' עומק), שנחשף בחלקו המערבי של שטח K3; הוא נמשך אל מחוץ לשטח החפירה. רוב שטח הבור רדוד (0.10–0.15 מ' עומק) ורק חלקו הקטן מעט עמוק יותר (0.3 מ' עומק). חלקו העמוק של הבור נמצא הישר מעל מפלס האבנים העליון מן התקופה הרומית הקדומה, ואילו חלקו הרדוד של הבור נמצא מעל שכבת אדמה שהצטברה מעל מפלס אבנים זה. בבור נמצאו כמויות גדולות של שברי כלי חרס, שברי כלי זכוכית ומטבעות, המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת.