F1 (מס' 38 בסקר הפיתוח; איור 3). נחשפה מחצבה המשתרעת על שני מחשופי סלע, מערבי ומזרחי. במערבי השתמר קו חציבה מדורג (L101; כ-0.4 מ' גובה, 4 מ' אורך), ובמזרחי השתמר חלק גדול יותר של המחצבה, ובה כמה קווי חציבה מדורגים ותעלות ניתוק (L100; איור 4).

 
F2 (מס' 37 בסקר הפיקוח; איורים 5, 6). נחשפה גת שלה משטח דריכה רבוע (L103). לצד הדופן הדרומית-מערבית (0.4 מ' גובה), נחצבו שני משטחים מלבניים (L108 ,L107), ששימשו כנראה להנחת האשכולות טרם דריכתם. בדופן הצפונית הנמוכה, סמוך לפינה הצפונית-מזרחית של משטח הדריכה, נחצבה תעלה רדודה המובילה לבור איגום (L105). כ-0.4 מ' צפונה נחצב בור נוסף (L104; כ-0.7 מ' עומק), כנראה אף הוא בור איגום. בשלב שני הועמקה קרקעיתו של בור איגום 105, והוא הוסב לבור מים גדול (9 מ' קוטר, עומק לא ידוע; איור 7). הבור נחפר לעומק 5 מ', ונמצאו בו שרידי טיח.
 
F3 (איורים 8, 9). נחשף קיר (W213; כ-1.1 מ' גובה) בן שני נדבכים של אבני שדה גדולות, שהונחו על הסלע ללא הקפדה. הקיר, הנמשך בציר צפון–דרום, תומך באדמה חקלאית המשתרעת ממערב לו (L204). נראה שזהו קיר טרסה.
 
F4 (איור 10). נחשפה חציבה מלבנית מדורגת הנמשכת בציר מזרח–מערב (0.9 מ' רוחב, 0.2–0.6 מ' עומק; איורים 11, 12).העלייה מן המדרגה הראשונה (L210; שלח 1.2 מ'; איור 13) עד למדרגה הבאה היא ברום כ-1.2 מ'. החציבה נמשכת מערבה ברוחב דומה ועולה במתינות עוד ארבעה מדרגות דומות, בהתאמה לטופוגרפיה, עד לראש הגבעה. במדרגה העליונה (L211; איור 14) החציבה נעשית צרה (כ-0.4 מ'), ולאחר מכן היא מתרחבת שוב ומסתיימת בסלע רך ומפורר. כ-1 מ' מצפון לחציבה זוהו שלוש מדרגות מסותתות בסלע (L207).
 
F5 (מס' 78 בסקר הפיתוח; איור 15). נחשפה חצר טרפזית של מערת קבורה חצובה (L201). חזית הקבר חצובה בצורת האות ח', ובתחתיתה נחצב פתח המערה שנראה בו סיתות משני (איור 16). על רצפת החצר נמצא מכלול קרמי מהמאה הא' לפסה"נ, ובו סירי בישול (איור 1:17–4) וקנקנים (איור 5:17–12).
 
F6 (מס' 79 בסקר הפיתוח; איור 18). נחשפה דרך שנבנתה משתי שורות של אבני שדה מקבילות שהונחו על האדמה במרחק 2 מ' זו מזו. מצע הדרך היה אדמה מקומית (L202).
 
F7 (איור 19). נחשפה חציבה מרובעת, מעובדת חלקית ובגסות על משטח סלע (L208; איור 20); ייתכן שזוהי הכנה לגת שחציבתה לא נסתיימה. כ-10 מ' מזרחה זוהה קו חציבה נוסף (L209; כ-2 מ' אורך).
 
F8 (כ80 בסקר הפיתוח; איור21). זוהה קו של ארבע אבני שדה גדולות, שהונחו על פני הסלע (L301) בציר מזרח–מערב. שני קווי אבנים מקבילים (1 מ' זה מזה; 2 מ' אורך) הנמשכים בציר צפון–דרום ניגשים אליו מדרום (L303 ,L302). במילוי בין האבנים (L305) לא התגלה כל ממצא.
 
F9 (מס' 81 בסקר פיתוח; איור 22). בדרום השטח נחשף משטח דריכה סגלגל, ומצפון לו — בור איגום חרוטי (L308; איור 23). בצפון השטח נחשף משטח דריכה מלבני, שמצפון לו בור איגום עגול (L309; איור 24). כ-7 מ' מצפון להם נחשפו שלושה ספלולים על גוש סלע (L310; איורים 25, 26).
 
F10 (איורים 27, 28). נחשף משטח סלע (L307) מוחלק ומעובד (4 × 5 מ'), כנראה גורן.
 
F11 (מס' 82 בסקר הפיתוח; איורים 29, 30). זוהו מחצבות צור קדומות (L312 ,L311), אך הן לא נחפרו.
 
האתרים שנחשפו שימשו כנראה את תושבי אום א-דיאב שבראש הגבעה. אין אפשרות לתארכם, מלבד מערת הקבורה (F5) המתוארכת לתקופה הרומית הקדומה על פי החרסים שנמצאו בפתחה.