שטח A (איור 3)

מתקנים מעוגלים. בקצה הצפוני-מערבי של השטח התגלה מתקן מעוגל (L10; איור 4), שנבנה על משטח סלע משני קירות (W1001 ,W1000) של אבני שדה במגוון מידות שלוכדו בכמה מקומות באדמה ואבנים קטנות; הם השתמרו לגובה של נדבך אחד. הקירות לא מתחברים לכדי עיגול שלם, ובשני קצותיהם יש ביניהם רווחים. אפשר שהרווחים בין הקירות הם הפתחים של המתקן, ואפשר שבמקור היו שני הקירות קיר אחד וחלק מאבניו נלקחו. במתקן לא התגלה ממצא קרמי. ממזרח למתקן 10 התגלה מתקן מעוגל נוסף (L30; איור 5), שנבנה על משטח סלע מקיר אחד (W1003) של אבני שדה במגוון מידות; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. בניית הקירות בשני המתקנים דומה ועל כן אפשר שגם שימושם היה דומה.
 
קיר שדה. מדרום למתקנים המעוגלים התגלה קיר שדה (W1002; איור 6), שנבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני שדה במגוון מידות; האבנים בחלק המערבי של הקיר גדולות מאלה שבחלקו המזרחי. במקומות שיש רווחים גדולים בין אבני הקיר מולאו רווחים אלה באבנים קטנות.
 
גת חצובה (איור 7). מדרום לקיר התגלתה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה רבוע (L11) ובור איגום מלבני קטן (L26). משטח הדריכה רדוד ודופנותיו ניזוקו. בור האיגום היה חשוף טרם החפירה; רצפתו ניזוקה כנראה משורשים של עץ שצמח במקום. אין עדות לכך שהבור היה מטויח. מסביב לגת התגלו שלושה שקעים קטנים חצובים בסלע (L36 ,L35 ,L24), שהקטן בהם עגול. אפשר שהם שימשו להנחת קנקנים בעת הפעילות בגת ואפשר גם שהם שימשו לקיבוע מוטות של סכך לקירוי הגת. בחלק הצפוני של משטח הדריכה נחצב מתקן (איור 8), כנראה בודדה, הכולל שקע רדוד (L18) שהתנקז לצפון-מזרח אל שקע קטן סגלגל (L19). אפשר שמתקן זה ומשטח הדריכה שימשו לסירוגין, כל אחד בעונה אחרת (איור 8). בשטחו של משטח הדריכה התגלתה חציבה גדולה רבועה (L17; איור 9), המלמדת כנראה כי לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש הוסב משטח הדריכה לשמש מחצבה.
 
שטח B (איור 10)
אגן חצוב. התגלה אגן בינוני חצוב (L44) במשטח סלע; שימושו וזמנו אינם ידועים.
 
שטח C (איור 11)
גתות. במרחק של כ-40 מ' ממזרח לאגן 44 התגלו שתי גתות חצובות סמוכות זו לזו. הגת הצפונית מהשתיים כוללת משטח דריכה רבוע (L13; איור 12) ובור איגום מלבני (L12). במרכזו של משטח הדריכה נחצב ספלול עגול קטן (L14). בור האיגום לא טויח וקרקעיתו ניזוקה מצמחיה שגדלה במקום. צמוד למשטח הדריכה מדרום-מערב נחצב ספלול סגלגל גדול (L15). בקרבת הגת ממערב נחשף מתקן המנצל מחשוף סלע טבעי; הוא כולל משטח סלע (L20), אגן לא רגולרי (L28) ותעלה המוליכה אל האגן ממערב. י' דגן הציע כי מתקן זה שימש לשמירת ענבים טרם הכנסתם לדריכה בגת (Dagan 2010:148, Site 185).
הגת הדרומית כוללת משטח דריכה רבוע ורדוד (L47; איור 13) ובור איגום מלבני (L21), המחוברים בתעלה שהשתמרותה גרועה. הרצפות של משטח הדריכה ובור האיגום ניזוקו. דופנותיו של בור האיגום טויחו, ובדופנו הדרומית נחצבה מדרגה. מצפון וממזרח לבור האיגום נחשף קיר מעוגל (W1004), שנבנה משתי שורות של אבנים מהוקצעות; הוא השתמר לגובה של נדבך אחד לכל היותר. הגת והקיר נבנו על אותו משטח סלע.
 
דולמן. על הדופן המערבית של משטח הדריכה של הגת הדרומית התגלה דולמן, שנבנה משני קירות של אבנים גדולות (W1006 ,W1005; איור 14) ומעליהם אבן ענקית (W1007). הוא תועד לראשונה בסקר מקיף שנערך באזור בעבר (Dagan 2010:148, site 185). על סמך מיקומו של הדולמן נראה כי הוא מאוחר לגת, ועל כן אפשר שהשימוש שנעשה בו שונה מזה שנעשה בדולמנים קדומים, כמוהם התגלו רבים ברמת הגולן.
 
שטח D (איור 15)
בור מים חצוב. מדרום לגתות התגלה בור מים דמוי פעמון חצוב בסלע (L33). פתח הבור עגול (איור 16) ודופנו טויחה בטיח. הבור היה מלא בצמחייה, באדמת סחף ובשפכים בני ימינו, והוא לא נחפר עד תום בשל מגבלת בטיחות. בבור התגלה ממצא קרמי דל שלא מאפשר לתארך את זמן השימוש בו.