F1. נחשף קטע מקיר שדה (W10; כ-80 מ' אורך, כ-5 מ' אורך חשיפה; איורים 1–3) הבנוי מאבני גוויל שחלקן סותתו למחצה והונחו עם רווח קטן ביניהן בקו ישר לערך על מילוי של אדמה חומה. כיוון הקיר דרום-מזרח–צפון-מערב, וגובה ההשתמרות מגיע לכדי נדבך אחד. קירות מטיפוס זה נועדו להגדיר את תחומי החלקות.

F2. בחלקו הצפוני של משטח סלע מיושר (1.2×1.6 מ') נחצב ספלול עגול (0.4 מ' קוטר, 0.17 מ' עומק; איורים 4, 5) שככל הנראה שימש לטחינה ולשחיקת דגנים.
F3. נחשפה בודדה קטנה חצובה בסלע, שלה משטח דריכה מרובע (1.1×1.1 מ'; איורים 6, 7) המשופע במתינות לדרום לעבר בור איסוף מלבני (0.51×0.70 מ', 0.35 מ' עומק) שבתחתיתו נחצבה גומת שיקוע עגולה (כ-0.15 מ' קוטר, 0.17 מ' עומק).
כחמישה מטרים מצפון לבודדה נמצא משטח סלע שבו נחצב ספלול (L132; קוטר 0.3 מ', עומק 0.17 מ'; איור 8).
F4. נחשפה גת החצובה ברישול בסלע גיר. לגת משטח דריכה שמתארו טרפזי (2.2×3.1 מ'; איור 9) המשופע למזרח לעבר בור איגום (1.4 מ' קוטר, 0.9 מ' עומק) שבו נחצבה גומת שיקוע (0.2×0.4 מ', 0.25 מ' עומק).
F5. על משטח סלע נחשפה ערמת סיקול סגלגלה (6 מ' קוטר, 0.61 מ' גובה; איורים 10, 11) שבה אבנים קטנות שנאספו מהחלקות החקלאיות הסמוכות כדי להקל על עיבודן.
במתקנים ולצדם נמצאו חרסים שחוקים ספורים שאי-אפשר היה לתארך.
 
המתקנים מצטרפים לממצאים מחפירות ומסקרים קודמים באזור המעידים על פעילות חקלאית שכללה גידול ענבים לייצור יין. מאחר שבבדיקה בעזרת כלי מכני לא נמצאו שרידים נוספים, נראה כי אזור זה שימש לעיבוד חקלאי.