באזור שממזרח לכביש עלוט שלא נסקר בעבר נעשו כמה חתכי בדיקה ונפגעו בורות סיתות שהכילו כמות עצומה של גרעינים ופסולת תעשייה. בדיקה ראשונית של החתכים העלתה שאלו בורות סיתות מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' הנמצאים בשטח מישורי מכוסה צור מותז בצפיפות גבוהה. בעקבות איתור הבורות וצפיפות הצור נדרש סקר יסודי לאיתור אתרים פרהיסטוריים, אפיון האתרים ומרכזי הפעילות בשטח שבו נמצא צור מעובד בפיזור נרחב, זיהוי תעשיית הצור ושיוכה הכרונולוגי.

השטח נחלק לעשר חלקות (10-1; איור 1) שנמדדו ב-GPS ונסקרו בנפרד; הממצא נדגם וצוין במפה. סקר השטח החקלאי לא היה יעיל ונדרשה דגימה אקראית של צפיפות הממצא ומיונו הראשוני כדי לאתר את מרכז הפעילות ושטחים שבהם נמצאה תפזורת צור שאינם בהכרח בתחומי האתר. חתכי הבדיקה סומנו ונמדדו והממצא בהם נבחן במסגרת החלקות.
 
חלקה 1 
חלקה חרושה, מתארה משולש שבסיסו במערב ושטחה מישורי ומוגבה יחסית לשטח הסמוך. נמצא פיזור צור בצפיפות גבוהה, כ-220 פריטים ל-1 מ"ר. החלקה נדגמה בשתי נקודות (11, 12) ופיזור הצור שנמצא בהן זהה. מיון ראשוני העלה שמרבית הצור (72%) טבעי ומגולגל, 28% מן הממצא הוא צור מותז שהכיל פריטים ניאוליתיים (גרעינים ביפולריים, דו-פניים וגרזן מלוטש) ופריטים מהתרבות המוסטרית (התקופה הפליאוליתית התיכונה).
 
חלקה 2
חלקה שעובדה לאחרונה, מתארה מלבני, שטחה כשמונה דונם ובדומה לחלקה 1 אף היא מכוסה בצור. התפזורת פחות צפופה והפריטים גדולים יותר וללא שבבים. החלקה נדגמה בשלוש נקודות (23-21). צפיפות הממצא כ-180 פריטים למטר מרובע אחד, מהם 145 טבעיים והיתר מעובדים. הממצא בחלקה מעורב ותיארוכו דומה לזה של חלקה 1.
 
חלקה 3
חלקה שמתארה רבוע ומפלסה נמוך מחלקה 2 ב-0.5 מ'. חלקה המערבי נמצא בתחום ההכרזה והמזרחי בשוליו. פני השטח משתפלים במתינות דרומה אל הוואדי. צפיפות הצור גבוהה מאוד וכן מספר פריטי הצור המעובדים. הממצא אחיד ורובו נעשה בידי אדם. יש לציין את מספרם הגבוה של פריטים דו-פניים וגרעינים בהכנה. נחפרו שלושה חתכי בדיקה בכיוון צפון–דרום (101/1-3), שפגעו בבורות סיתות רבים. בחתך 101/1 נפגעו שני בורות סיתות של גרעינים נביפורמיים (איור 2) ובחתכים 101/2, 101/3 נהרסו שלושה בורות סיתות. המרחק בין הבורות פחות ממטר אחד ונראה שעומקם המשוער דומה.
 
חלקה 4
ממערב לחלקה 3 והיא המשכה הטבעי. בגבולה המערבי גבעת טרשים שעובי שכבת הקרקע בה פחות מ-0.4 מ'. שטחה כשמונה דונם, היא סוקלה ועובדה ולמרות זאת שטחה מכוסה צור בצפיפות גבוהה. נערכו בה שני חתכי בדיקה (102/1-2) שבקצה הצפוני שלהם נצפו בורות סיתות. הממצא כלל בעיקר תוצרי סיתות צור, שבהם גרעינים רבים שננטשו בשלבי סיתות: התחלתי, מנוצל ומנוצל עד תום. עוד זוהו כלים דו-פניים רבים שננטשו בתהליך עיצובם. צפיפות הצור ובורות הסיתות מצביעים על כך שבתחום החלקה הייתה פעילות אנושית, הן בסיתות צור הן באחסונו בבורות ונראה לנו על כן שמרכז האתר נמצא בחלקה זו.
 
חלקה 5
גבעה טרשית נמוכה ששיפוליה למזרח ולמערב מתונים לעומת הדרומיים התלולים יותר. הגבעה מכוסה צמחייה חד-שנתית שהקשתה על עריכת סקר שיטתי. למרות זאת אותרו בראש הגבעה כמה מתקנים, בדלי קירות וערמת סיקול גדולה (5/1), שניתן להניח כי מקורה בשדה סמוך. הסלע בולט בכמה מקומות וזוהו בו עדשות צור מוארכות. רוב הצור הפזור טבעי.
 
חלקות 6, 7
שתי החלקות בחלק המערבי נבדלות בסוג הקרקע ובממצא. חלקה 6 דומה לקודמותיה בתוואי השטח. שטחה מישורי, למעט הפינה הצפונית-מזרחית שבתחום הגבעה שבחלקה 5. על חלקה המורם ערמת סיקול (6/1) ולצדה שרידי מבנה ריבועי (6/2). תפזורת הצור בינונית ומרוכזת בשטח מוגדר (כ-2 דונם). רוב הפריטים הם שברי צור טבעיים, אך זוהו גם פריטים מותזים מהתעשייה המוסטרית.
חלקה 7 סמוכה לכביש הכניסה לעילוט. הקרקע היא סדימנט כהה וניתן לראות בחלקה את המשכו של אתר גבעת רבי ממערב לכביש, על פי הממצא הניאוליתי באופיו שבו כלי צור, חרסים וריבוי אבנים שרופות.