גת I

גת חצובה בסלע (איורים 3, 4) הכוללת משטח דריכה רדוד, מאורך ודמוי טרפז (5.25 מ' אורך, 2.25-1.50 מ' רוחב, 0.25 מ' עומק) ובור איגום קטן (0.58×1.20 מ', 0.4 מ' עומק). משני צדי משטח הדריכה, 1.4 מ' מרצפת המשטח, סמוך לבור האיגום נחצבו שני ספלולים עגולים (צפוני –0.3 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק; דרומי – 0.26 מ' קוטר, 0.32 מ' עומק; איור 5). במרכז השליש האחורי של משטח הדריכה נחצב שקע נוסף (0.15 מ' קוטר, 0.07 מ' עומק). שתי תעלות (0.16 מ' קוטר) שנחצבו בחלקן במשטח הדריכה ניקזו את הנוזל מהמשטח לבור האיגום.
קטע מתעלת ניתוק לחציבת אבני בנייה מעיד על שימושה המאוחר של הגת, לאחר שיצאה מכלל שימוש. בגת ובבור האיגום לא נמצאו ממצאים.
 
מחצבה/גת II
מחצבת אבני גזית (איור 6) שהחציבה בה לא הושלמה כפי שניתן לראות בגוש אבן גס
(0.37×0.90 מ') שהיה מוקף בתעלות ניתוק ובקעים ונותר במקומו. תשליל של גוש אבן נוסף היה מוקף בחריץ עמוק ששימש תעלת ניתוק.
כחצי מטר צפונית למחצבה נמצא משטח מוחלק ומשתפל שככל הנראה שימש משטח דריכה של גת (איור 7). המחצבה הייתה ריקה מממצא.
 
מחצבה III
מחצבה גדולה בקצה הצפוני של השטח (9.5 מ' אורך, כ-5 מ' רוחב, כ-1.5 מ' עומק; איור 8) ששימשה לחציבת אבני גזית. נותרו אבן גזית מלבנית וגוש אבן לא מהוקצע. חלקה האמצעי של המחצבה נחצב כולו ובשוליים הצפוניים, הדרומיים והמערביים נחצבו מדרגות (איור 9). במחצבה נראו תשלילי האבנים שהוצאו וכן תעלות ניתוק עמוקות. החפירה לא הושלמה בשל עצים הגדלים בשטח.
 
מחצבה IV
מחצבה מדורגת גדולה (כ-20 מ' אורך, עד 1 מ' עומק; איור 10) שרק חלק קטן ממנה תועד ונחפר (4.5 מ' אורך, 3.5 מ' רוחב, 0.8 מ' עומק), כ-5 מ' מדרום למחצבה III ונראה ששתיהן היו בנות זמן אחד. דפוס של אבן גזית גדולה (0.9×2.0 מ') היה מוקף תעלות ניתוק ברורות (5 ס"מ רוחב). בתחתית הדפוס של אבן הגזית בור קטן (0.53 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק). המחצבה אינה מאוד רחבה או עמוקה והיא מעידה על מאמץ גדול שהושקע בחציבת מחשופי הסלע להפקת אבני גזית.
 
גת V
גת חצובה בסלע הכוללת משטח דריכה קצר דמוי טרפז עם פינות מעוגלות (2.2 מ' אורך, 2.24-1.70 מ' רוחב, 0.5 מ' עומק מרבי; איור 11) ובור איגום מלבני (0.58×0.97 מ', 0.35 מ' עומק). משטח הדריכה עמוק יותר ממשטחי דריכה אחרים ובור האיגום לא בציר האורך המרכזי של המשטח אלא מיושר עם פינתו הצפונית (איור 12). במרכז משטח הדריכה חצוב שקע קטן ומעוגל (0.15 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק) וכן במרכז רצפת בור האיגום (0.24 מ' קוטר, 7 ס"מ עומק). שתי תעלות (0.15 מ' קוטר), חצובות בחלקן במשטח הדריכה, ניקזו את התירוש מהמשטח לבור האיגום. 0.75 מ' ממזרח לגת נחשפה תעלה (0.6 מ' רוחב) שלא ניתן היה לקבוע אם הייתה טבעית או חצובה. בגת ובסביבתה לא נמצא כל ממצא.
 
גת VI
גת חצובה שכללה משטח דריכה קטן, ריבועי ורדוד עם פינות מעוגלות (2 מ' אורך, 1.15 מ' רוחב, 0.2 מ' עומק; איורים 11, 13) ובור איגום מלבני קטן (0.63×0.97 מ', 0.35 מ' עומק). במרכז משטח הדריכה חצוב שקע מעוגל (0.15 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק) ושקע נוסף ברצפת בור האיגום (0.19 מ' קוטר). ממשטח הדריכה לבור האיגום נוקז התירוש בשתי תעלות (0.21 מ' קוטר), רחבות למדי, מעוגלות ומשופעות יותר לעומת התעלות בגתות האחרות. חלקה הדרומי של הגת נפגע מפעילות חקלאית מודרנית. בגת ובסביבתה הקרובה לאנמצא כל ממצא.
 
גתות VIII ,VII
שתי הגתות תועדו בלבד. גת VII כללה משטח דריכה קטן (2.2×2.2 מ') ובור איגום קטן
(0.65×1.00 מ'). לגת VIII משטח דריכה גדול ומאורך (7 מ' אורך, 2.6 מ' רוחב) ובור איגום (0.80×1.35 מ'). 
גת IX
גת חצובה שכללה משטח דריכה קטן דמוי טרפז שפינותיו מעוגלות (כ-2.5 מ' אורך, 2.24-1.90 מ' רוחב, 0.2 מ' עומק; איורים 14, 15) ובור איגום מלבני (0.53×1.11 מ', 0.3 מ' עומק). שקע קטן מעוגל (0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק) נחצב במרכז משטח הדריכה ושקע קטן מעוגל נוסף (0.24 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) נחצב מצפון למשטח הדריכה. שתי התעלות שניקזו את התירוש ממשטח הדריכה לבור האיגום לא היו ברורות בשל פגיעה בסלע. מצפון-מזרח לגת נחצבו שני שקעים מאורכים שתפקידם  אינו ברור. שקע דומה נחצב מדרום לגת X (להלן).
בקטע הסלע הטבעי שבין גת זו לגת 2 ,X מ' דרומה-מערבה, נמצאו חציבות נוספות שכללו ספלולים מעוגלים, שקעים מאורכים וסלע מוחלק. ייתכן שהשטח שימש את העובדים במהלך הבציר ושימושים נוספים הקשורים לדריכת הענבים. ייתכן שחלק מהשקעים החצובים היו תחילתה של גת אחרת שננטשה.
 
גת  X
גת חצובה בסלע הכוללת משטח דריכה מלבני ורדוד שפינותיו מעוגלות (2.4 מ' אורך, 2.0-1.8 מ' רוחב, 0.25 מ' עומק; איור 16) ובור איגום מלבני קטן (0.58×1.14 מ', 0.38 מ' עומק). צמוד לבור האיגום, 1.2-1.0 מ' מתחתית משטח הדריכה, נחצבו משני צדי המשטח שני ספלולים עגולים (מזרחי – 0.3 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק; מערבי – 0.24 מ' קוטר, 0.24 מ' עומק). שקע נוסף (0.15 מ' קוטר, 7 ס"מ עומק) נחצב מחוץ לפינה הדרומית-מערבית של משטח הדריכה. שתי תעלות (0.2 מ' קוטר) שנחצבו חלקית במשטח הדריכה ניקזו את התירוש מהמשטח לבור האיגום. שקע נוסף (0.2 מ' קוטר, 8 ס"מ עומק) נחצב בפינה של רצפת בור האיגום. הקיר שהפריד בין משטח הדריכה לבור האיגום לא השתמר היטב. לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש, נפגעה הפינה הצפונית-מערבית של משטח הדריכה מבליה טבעית.
 
גת XI
צורת הגת לא רגילה. משטח הדריכה מעט מלבני (3.75 מ' אורך, 2.25 מ' רוחב; איורים 17, 18), דומה למשטחי הדריכה בגתות XI ו-X. לעומת זאת, בור האיגום המלבני (0.60×12.15 מ', 0.6 מ' עומק) לא בקו אחד עם המשטח אלא מעבר לפינתו הדרומית-מזרחית ומעט פגוע מפעילות חקלאית מודרנית. בפינת רצפת בור האיגום שקע קטן ומעוגל (0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). באמצע משטח הדריכה שקע מעוגל, חצוב היטב ועמוק (0.25 מ' קוטר, 0.37 מ' עומק), בציר אחד עם שקע מעוגל ועמוק (0.27 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק) שהיה חצוב ממזרח למשטח הדריכה. שתי תעלות (0.15 מ' קוטר) חצובות משני צדי הפינה בשל מיקום בור האיגום, ניקזו את התירוש מהמשטח לבור האיגום (איור 19). גת זו היא דוגמה טובה להתאמת האפיונים של גת תענך (להלן) למחשוף הסלע הנגיש באתר.
 
גתות XIII ,XII
שתי גתות צמודות שהשתמרו היטב (איורים 20, 21) לכל אחת משטח דריכה דמוי טרפז, בור איגום מלבני קטן וכמה ספלולים. מצפון לשתי הגתות נחצב מתקן קשירה (0.25 מ' קוטר; איור 22) שקרבתו לגתות עשויה להעיד על שימוש בו בזמן.
 
גת XII
גת חצובה בסלע שלה משטח דריכה מלבני ורדוד עם פינות מעוגלות (3.7-3.0 מ' אורך, 2.30-1.93 מ' רוחב, 0.25 מ' עומק). חלקו הדרומי האחורי של המשטח אינו רגולרי ושיפועו חד, כנראה בעקבות התאמת המסלע טבעי למשטח הדריכה. ברצפת בור האיגום הקטן והמלבני (0.73×1.06 מ', 0.35 מ' עומק) שקע מעוגל (0.3 מ' קוטר) שלא השתמר היטב. משני צדי משטח הדריכה, 0.75 מ' מתחתיתו וצמוד לבור האיגום נחצבו שני ספלולים מעוגלים (מזרחי – 0.3 מ' קוטר, 0.36 מ' עומק; מערבי – 0.25 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק). שקעים נוספים (0.22 מ' קוטר, 0.14 מ' עומק) נחצבו מחוץ לפינה הצפונית-מזרחית של משטח הדריכה. בתחתית כל אחד מהשקעים נחצבה גומה קטנה. שתי תעלות (0.15 מ' קוטר) ניקזו את התירוש ממשטח הדריכה לבור האיגום. ארבעה ספלולים קטנים בציר אחד שהובחנו בחלק הדרומי של משטח הדריכה חצו את הצד האחורי של שתי הגתות, XII ו-XIII.
 
גת XIII
גת חצובה שלה משטח דריכה מאורך ורדוד עם פינות מעוגלות (4.5 מ' אורך, 2.88-1.60 מ' רוחב, 0.15-0.10 מ' עומק) ובור איגום קטן ומלבני (0.65×1.40 מ', 0.35 מ' עומק) שבמרכז רצפתו שקע מעוגל (0.3 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). שתי תעלות (0.16 מ' קוטר) ניקזו את התירוש מהמשטח לבור האיגום. הצד האחורי של משטח הדריכה רדוד מאוד וללא פינות מוגדרות. הפינה הדרומית-מזרחית פנתה לצד האחורי של גת XII, שלפיכך נחצבה ראשונה. גת XIII נחצבה זמן סמוך אחריה, אולי בשל ביקוש מוגבר.