נמצאו שלוש יחידות סטרטיגרפיות עיקריות. יחידה ראשונה (0.1–0.2 מ' עובי) מונחת על הסלע הטבעי, עיקר החומר הארכיאולוגי נמצא במכלול משוכב ונקי מאוד. יחידה שנייה היא שכבת סדימנט חרסיתית ובה מעט ממצא ארכיאולוגי (0.1–0.2 מ' עובי). יחידה שלישית, עליונה, היא אדמת פני שטח חרושה (0.2–0.3 מ' עובי).

ממצא חשוב באתר הוא קבורה של שני פרטים. ממצא עצמות בעלי החיים היה קטן וכלל בעיקר חיות בר קטנות.
מקורות חומר הגלם מתצורת תימרת מתקופת האיאוקן התחתון והתיכון כללו גושים גדולים ובולבוסים שטוחים של דולומיט, אבן גיר וצור במגוון גדלים ומורפולוגיות שהתפצלו מסלע האם. מקור חשוב נוסף של סיתות צור היה בפריטי אבן שחוקים ומשתנים שנוצלו בשימוש משני על ידי תושבי האתר.
 
נפתחו שלושה שטחי חפירה (C–A) שזוהו לפי שינויים בקונפיגורציה מרחבית של אבנים מזוותות, צפיפות הפריטים ותכונות של כלי הצור.
שטח A. הסטרטיגרפיה בשטח המערבי (18 מ"ר) תאמה את הסטרטיגרפיה הכללית באתר. האבנים המזוותות בשטח יצרו שני אופקים מתמשכים; הראשון נחשף בשטח של 12 מ"ר לפחות, והמשיך צפונה, דרומה ומערבה. צפיפות האבנים המזוותות באופק זה הייתה של כ-350 ל-1 מ"ר ועובייה (כ-0.1 מ') היה כזה של אבן אחת. במרחק של 3 מ' נמצא אופק שני קטן יותר (כ-3 מ"ר) שבו נמצאה הקבורה (איור 3). מתחת לשכבת האבנים המזוותות נתגלה מכלול של עצמות בעלי חיים, גושי חומר ומכלול עשיר של צור (טבלאות 1, 2).  
בקבורה (2=MNI) נמצא לוח אבן משולש, גדול וארוך (כ-0.4 מ' אורך) שהונח על תחתית הקבר. גילו של הנקבר הראשון 10–15 שנים ומינו אינו ידוע; הנקבר השני הוא כנראה אישה שגילה כ-20 שנה. הקבורה היא משנית ומיוצגת בעיקר בעצמות גפיים ארוכות ללא גולגולות שהוסרו כבר בתקופה עתיקה (איור 4). סמוך לקבורה נתגלו שלושה כלי אבן שלמים שכללו עלי תמים ושתי אבני שחיקה מבזלת (איור 5). מאחר שלא נתגלה ממצא דומה בשטחים האחרים, נראה שכלי האבן שימשו מנחות קבורה.
שטח B. בשטח זה (11 מ"ר) לא נתגלו אבנים מזוותות ופריטי הצור היחידים נאספו מהשכבה שעל פני הסלע (0.1–0.2 מ' עובי).
שטח C. הסטרטיגרפיה בשטח (6 מ"ר) תאמה לסטרטיגרפיה הכללית באתר. רובד האבנים המזוותות ניכר בקטעים בעלי צפיפות יחסית נמוכה (כ-150 ל-1 מ"ר), ללא כל דגם מרחבי (איור 6). נמצאו רק עצמות בעלי חיים אחדות עם האבנים המזוותות, וכן כמויות קטנות של גושי חומר ומכלול עשיר של פריטי צור.
 
מכלול הצור שנאסף בחפירה מתאפיין בהפקה של נתזים, הן בפסולת הן בכלים (טבלאות 1, 2). כל שלבי רצף ההפחתה של הדו-פניים, הכוללים בין היתר פסולת טרנשה האופיינית לנקק"א, נוכחים באתר, בעיקר בשטח A (איור 7). טיפוסי כלים אופייניים לנקק"א כוללים שני חודי סלבייה וחוד אל-חיאם אחד. במכלול הכלים נמצאו בעיקר נתזים משובררים, נקרים ולהבי מגל (טבלה 2).
 
טבלה 1. חלוקה כללית של מכלול הצור
פריטים
שטח A
שטח B
שטח C
סה"כ
 
N
%
N
%
N
%
N
%
נתזים ראשוניים
426
17.3
192
17.0
388
17.6
1006
17.1
נתזים
1202
48.8
705
62.3
1282
58.2
3189
54.2
להבים
67
2.7
26
2.3
41
1.9
134
2.3
להבונים
98
4.0
50
4.4
80
3.6
228
3.9
להבים ראשוניים
37
1.5
11
1.0
32
1.5
80
1.4
נתזי דיקוק
171
6.9
37
3.3
124
5.6
332
5.6
נתזי פסולות טרנשה
51
2.1
11
1.0
20
0.9
82
1.4
פסולת גרעין
98
4.0
40
3.5
83
3.8
303
5.2
כלים
189
7.7
49
4.3
118
5.4
356
6.1
גרעינים
115
4.7
8
0.7
31
1.4
154
2.6
מקבות
7
0.3
3
0.3
5
0.2
15
0.3
סה"כ
2461
100
1132
100
2204
100
5879
100
 
 
טבלה 2. חלוקה של הכלים
פריטים
שטח A
שטח B
שטח C
סה"כ
 
N
%
N
%
N
%
N
%
ראשי חץ
2
1.1
-
-
2
1.7
4
1.1
מקדחים
7
3.7
2
4.1
5
4.2
14
3.9
להבי מגל
11
5.8
2
4.1
3
2.5
16
4.5
להבים/להבונים משובררים
20
10.6
8
16.3
10
8.5
38
10.7
מיקרוליתים
0
0.0
-
-
3
2.5
3
0.8
מגרדים
10
5.3
3
6.1
11
9.3
24
6.7
נקרים
31
16.4
5
10.2
12
10.2
48
13.5
שקערוריות ומשוננים
8
4.2
2
4.1
15
12.7
25
7.0
כלים כפולים
10
5.3
2
4.1
3
2.5
15
4.2
נתזים משובררים
47
24.9
18
36.7
41
34.7
106
29.8
נתזים קטומים
5
2.6
2
4.1
4
3.4
11
3.1
שונות
5
2.6
1
2.0
2
1.7
8
2.2
דו-פניים
33
17.5
4
8.2
7
5.9
44
12.4
סה"כ
189
100
49
100
118
100
356
100
    
עצמות בעלי החיים שזוהו היו של צבי (Gazella gazella), חזיר בר (Sus scrofa), שפן הסלע (Lepus capensis) ושועל (Vulpes vulpes).
 
בחפירה נחשף אתר חד-תקופתי המתוארך לנקק"א ובו חלוקה מרחבית ברורה, הניכרת בהבדלים שבין שטחים A ו-C. בשטח A נמצאו שני אופקים מתמשכים וצפופים וכן קבורה של שני פרטים מלווה במנחות קבורה של כלי שחיקה. מרבית הדו-פניים מכל שלבי רצף ההפחתה מופיעים בשטח A, ואילו בשטחים B ו-C נמצאו רק שברים. כמו כן, בשטח C האבנים המזוותות אינן מופיעות במקבצים ברורים.
האתר של ביר אל-מכסור הוא אתר הנקק"א היחיד שנחפר בגליל. מיקום האתר בדגם היישובי של הנקק"א מעניין. מחד גיסא, לא נמצאו שרידים אדריכליים ממשיים, רק משטחים מרוצפי אבנים מזוותות. מאידך גיסא, מכלול הצור משקף פעילויות מגוונות שכן נמצא בו לא רק רצף ההפחתה של הדו-פניים אלא גם להבי מגל המעידים על תהליכי עיבוד צמחים, ורפרטואר כלים מגוון. חשיפת הקבורה מוסיפה ממד מורכב לשאלה עד כמה היה היישוב באתר ארעי. תוצאות החפירה תורמות מידע חדש על אסטרטגיות קיום ודגמים יישוביים בנקק"א בגליל. יש לכך חשיבות מיוחדת בשל העדר אתרים מתקופה זו באזור.