בסקר פיתוח שנערך לבדיקת תוואי קו המים שמוצאו בקידוחי נחל עמוד (הרשאה מס' 4718-A*; נ"צ רי"ח 24445-535/75655-770; רי"י 19445-535/25655-770) על ידי מ' הרטל וא' שפירו לא נמצאו עתיקות.