אביצור ש' תשל"ו. אדם ועמלו: אטלס לתולדות כלי עבודה ומיתקני ייצור בארץ-ישראל. ירושלים.
 
אבנר ר' 2008. ירושלים, רמות אלון. חדשות ארכיאולוגיות 120.
 
אלכסנדר י' 2016. נצרת, הר אביהוא. חדשות ארכיאולוגיות 128
 
גל צ' תשנ"ח. מפת הר תבור (41) ומפת עין דור (45) (סקר ארכיאולוגי של ישראל). ירושלים.
 
גצוב נ', אבשלום-גורני ד' ומוקארי ע' תשנ"ח. מיתקנים וקברים בשולי אל-מג'ידל (מגדל העמק). עתיקות 195:34–207.
 
שיאון ע' וששון א' תשס"ג. תעשיית הסיד בשפלת השומרון. בתוך י' אשל, עורך. מחקרי יהודה ושומרון 12. אריאל. עמ' 195–206.
 
שפיינר י' וששון א' תשס"א. כבשני סיד במדבר המזרחי. בתוך י' שפיינר וא' ששון, עורכים. כבשני סיד בארץ-ישראל. ירושלים. עמ' 169–184.
 
ששון א' 1996. תעשיית הסיד באזור ראש העין לאורך הדורות. בתוך ר' בר-נר וא' בוך, עורכים. אגן הירקון: אתרים ומסלולי טיול. תל אביב. עמ' 52–57.
 
ששון א' תשס"א. חרושת אבן וסיד באזור מודיעין בעת החדשה. בתוך מ' ביליג, עורכת. מחקרי יהודה ושומרון 19. אריאל. עמ' 169–183.
 
ששון א' תשס"ב. ייצור סיד בכרמל: הממצא הארכיאולוגי. מכמנים 37:16–46.