שטח A

השטח מאופיין בשטחי סלע חשופים שביניהם כיסי אדמה (איור 1). מצפון לשטח, בחלק הגבוה של הגבעה נמצאה קבוצה גדולה של ספלולים (איור 2) ונראה לפיכך שחפצי הצור לא היו באתרם אלא נשטפו. העומק בשטח החפירה היה 0.5-0.1 מ' חוץ משני חתכים שבהם העומק המרבי היה 0.3 מ'. הכלים האופייניים למכלול כלי הצור המעידים על תעשיית מיקרוליתים, היו נתזים משובררים ולהבונים. נעשה שימוש בטכניקת נקר מיקרוליתי, בעיקר לצורך ייצור חודי רמוןוסהרונים ארוכים עם שברור גב זקוף.
 
שטח B
בשטח (12 מ"ר) נחשף המכלול הנמוך של חפצי צור המעיד כי השטח היה בשולי האתר. מיון ראשוני של המכלול העיד על מאפיינים דומים לאלה שנמצאו בשטח A ועל כך שגם מכלול זה נשטף מראש הגבעה.
 
שטח C
בשטח נמצא הריכוז הגבוה של כלי צור, כמו גם עליים אחדים מבזלת ואבן גיר. נראה שמפלס החיים הפרהיסטורי היה בגובה פני השטח המודרניים. נחפר בור הקשור למפלס החיים הפרהיסטורי שלא הופרע בפעילות מודרנית (איורים 3, 4) ונמצא בו רובד אפר
(0.5 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) שהכיל שבבי צור שקופים ושלושה חודי רמון. כלי הצור מהשטח מעידים על תעשיית נתזים ולהבונים. טיפוסי הכלים הנפוצים היו להבונים, להבים, נקרים, נתזים משובררים וסהרונים ארוכים שעובדו בשברור זקוף.

כלי הצור הרבים מעידים על אתרים נטופיים ורמוניים-מושביים גדולים בסביבת ח' ג'נבה. הסהרונים הארוכים במכלול מצביעים על התקופה הנטופית. נוסףעל כך, חודי רמון משטח זה יכולים לרמוז על התיישבות שהיקפה אינו ידוע, מהתקופה הרמונית-מושבית.