מערת קבורה וקבר ארגז (איור 2). מערת קבורה 133 התגלתה בשיפוליה הצפוניים של הגבעה. צמוד למערה ממזרח נחצבה חצר מלבנית (L1021; מידות 3.0 × 4.7 מ', כ-2 מ' עומק; איור 3). בשל התנגדות משרד הדתות לחפירת המערה נחפרה רק החצר. דפנות הסלע של החצר הוחלקו היטב; שקעים בדפנות דופנו באבני גזית. בצד המערבי של החצר נחצבה מדרגה, המובילה למזרח אל מבוא רבוע מול פתח המערה. חזית המערה אנכית וישרה ובחלקה התחתון נחצב פתח מלבני (0.5 × 0.8 מ'), שמסביבו סותתה מסגרת בולטת. מערת הקבורה מתוארכת לתקופה הרומית הקדומה על סמך שני נרות חרס שנתגלו על קרקעית החצר (איור 6:4, 7).

צמוד לחצר מדרום נחצב בסלע קבר ארגז מלבני (L1007). בשתי הדפנות הארוכות של הקבר נחצבו מגרעות לקליטת מכסה; המכסה לא התגלה. בקבר הצטברה אדמת סחף, ובה נמצאה שפת קנקן עשויה מטין שחור המתוארכת לתקופה העות'מאנית (איור 8:4).
 
גת (איורים 5, 6). גת 142 נחצבה במשטח סלע המשופע במתינות למזרח. הגת כוללת משטח דריכה (L1001), בור שיקוע (L1008) ובור איגום (L1005) המחוברים בתעלות. משטח הדריכה רבוע (3.3 × 3.4 מ', כ-0.5 מ' עומק) ופינותיו מעוגלות. במשטח נפערו סדקים כתוצאה מתהליכי בלייה של הסלע. בור שיקוע 1008 רבוע (0.9 × 0.9 מ', 1 מ' עומק), ובפינתו הדרומית-מזרחית נחצבה גומת שיקוע מעוגלת (0.25 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק); מבור השיקוע מוליכה תעלה אל בור האיגום. בור איגום 1005 מלבני (1.1 ×  1.5 מ', 1.1 מ' עומק) ופינותיו מעוגלות. בפינה הדרומית-מזרחית של הבור נחצב אגן מלבני (0.45 × 0.75 מ', 0.1 מ' עומק), ובו גומת שיקוע קטנה. במשטח הסלע מדרום למשטח הדריכה נחצבו אגן עגול (L1015) ושני מתקני סחיטה, האחד (L1016) כולל משטח מעוגל וגומת איגום סגלגלה שבמרכזה שקע והשני (L1017; איור 7) כולל משטח סגלגל וגומת איגום סגלגלה. מדרום-מזרח לבור 1008, במפלס הנמוך ממנו כדי 0.5 מ', התגלה בור חצוב רבוע (L1006; מידות 0.9 × 0.9 מ', 0.7 מ' עומק), שקרקעיתו נהרסה חלקית; שימושו אינו ידוע.
בבור איגום 1005 התגלו בסיס של פכית אונגונטריום (איור 4:4) מהתקופה ההלניסטית ושפת קנקן (איור 5:4) מהתקופה הרומית הקדומה. על משטח הדריכה התגלו שברי גוף מצולעים של קנקנים.
 
מחצבות. מחצבות 139 ו-140 (L1019 ,L1014 ,L1002; כ-15 מ"ר; איורים 5, 8) הן מחצבות מדורגות, הכוללות חצרות מלבניות (0.3–0.5 מ' עומק) שבהן הובחנו סימני חציבת אבנים ותעלות לניתוק האבנים. מחצבה 155 קטנה והובחנו בה סימני חציבה של אבנים (L1027 ,L1026; איורים 9, 10). מעל למחצבה נבנתה גדרה חקלאית (W1028). בשטח מחצבה 155 התגלו שברי גוף אחדים, לא אינדיקטיביים, של כלי חרס. מחצבה 132 קטנה מאוד והתגלו בה סימני חציבת אבנים (L1009; איור 11).
 
בור חצוב (איור 12). בור 129 (3 מ' עומק) נחצב במשטח סלע מפולס בשיפוליה המזרחיים של הגבעה. פתח הבור מעוגל (1.1 × 1.4 מ') וחציבתו לא מוקפדת. חלקו התחתון של הבור רחב מעט מהחלק העליון. קרקעית הבור אינה ישרה, ועל דופנות הבור לא הובחנו סימני טיח. חלקו העליון של הבור היה מלא באדמת סחף, ובה נתגלה שבר קנקן מהתקופה ההלניסטית (L1000; איור 3:4). בתחתית הבור התגלתה אדמה אפרפרה, ובה שפה ובסיס של פך מתקופת הברונזה הקדומה 1 (L1023; איור 1:4). על משטח הסלע המפולס ממזרח לבור נתגלתה ידית פך מעוטרת באדום מתקופת הברונזה הקדומה 1 (איור 2:4). על-פי הממצא הקרמי אפשר לקשור את הבור ליישוב מתקופת הברונזה הקדומה 1 שנתגלה מצפון-מערב לאתר.
 
שטח החפירה משתרע באזור כפרי. נראה כי בור 129 היה קשור ליישוב מתקופת הברונזה הקדומה 1. בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה היה זה אזור חקלאי, ובשל פני הסלע הגבוהים הוא נוצל לחציבת אבנים, קברים ומתקנים.