F1. נחשפו שלושה מתקנים חצובים לייצור יין ושמן: גת, בודדה ואגן.

הגת פשוטה (F1a; איורים 3, 4) ולה משטח דריכה מלבני שרצפתו משופעת לצפון (L100; מידות 2.8×4.0 מ' מידות משוערות), בור שיקוע מלבני (L101; מידות 0.75×0.85 מ', 0.5 מ' עומק) ובור איגום (L201; מידות 1.80×1.05 מ', 1.85 מ' עומק) שצדו המזרחי מעוגל וצדו המערבי מלבני עם פינות מעוגלות. הגת התבקעה בשל גלישת סלע הנארי; צדו המזרחי של משטח הדריכה נפגע ובור השיקוע נחצה לשניים. במערב משטח הדריכה חצוב ספלול שבמרכזו שקע עגול (L611; קוטר 0.4 מ', עומק 0.13 מ'). בפאה הדרומית של המשטח נפער בקע שנסתם באבני גוויל קטנות ובינוניות (L711; אורך 1 מ', רוחב 0.75 מ'). ברצפת הפינה הדרומית-מערבית של בור השיקוע נחצבה שקערורית רבועה לאיסוף הגפת (0.2×0.2 מ', 0.07 מ' עומק). גלישת הסלע הרסה את הקשר בין משטח הדריכה לבור השיקוע, לכן לא ברור כיצד זרם התירוש. כן שרד שקע בדופן המערבית של בור השיקוע, שריד לתעלה שהובילה אל בור האיגום. בור האיגום הורחב והועמק בשלב מאוחר ובמקומו הותקן בור מים אגסי (ר' תופעה דומה חדשות ארכיאולוגיות 124).
סביב הגת נחפרו מתקנים נוספים: מתקן סחיטה קטן חצוב ולו משטח דריכה (L511; מידות 0.50×0.75 מ') שבמרכזו ספלול חצוב (0.25 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק). המתקן נועד כנראה לכתישת צמחים שהוספו לתירוש לשיפור טעמו. ממערב לבור האיגום חצוב ספלול נוסף.
במשטח הדריכה של הגת נמצאו חרסים אחדים המתוארכים לתקופה הרומית קדומה, בהם שברי גוף מצולעים, שפת קערה (איור 1:5) ושפת סיר בישול (איור 4:5).
לבודדה (F1b; איור 6) משטח דריכה (L105; מידות 1.0×1.2 מ') ובור איסוף עגול (0.25 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) המקושרים ביניהם בתעלה רחבה. דרומית-מזרחית למשטח הדריכה וצמוד לו נחשף מתקן נוסף, משטח רבוע (L701; מידות 0.5×0.5 מ') שבמרכזו שקע עגול (0.25 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק).
האגן (F1c) חצוב במשטח סלע ישר ובקרקעיתו שקערורית חצובה לשיקוע (L104; קוטר 0.5 מ', עומק 0.25 מ').
 
F2. כ-30 מ' מדרום לגת התגלה ספלול עגול חצוב בסלע טבעי (L108; קוטר 0.5 מ', עומק 0.3 מ'; איורים 7, 8), שתחתיתו מעוגלת.
 
F3. כ-100 מ' ממערב לגת נחשפה בודדה קטנה חצובה בסלע (איורים 9, 10) ולה אגן (L901b; מידות 0.45×0.58 מ') וגומה עגולה (L109a; קוטר 0.12 מ', עומק 0.04 מ') שנקשרה אליו בתעלה קצרה.  המתקן נועד כנראה למיצוי צמחי תבלין.
 
F4. נחשף ספלול עגול חצוב במשטח סלע ישר (L011; קוטר 0.15 מ', עומק 0.1 מ'; איור 11). במילוי אדמה שהצטברה ממזרח לספלול התגלו שברי גוף מצולעים אחדים, בהם בסיס קערה מהתקופה הביזנטית (איור 2:5) ושפת סיר בישול מהתקופה הרומית הקדומה (איור 3:5).
 
F5. נחשף קיר גדרה (W311; איור 11) בנוי אבני שדה על מילוי אדמה חרסיתית. נחפר חתך בדיקה (L112) ובו התגלו ממצאים בני זמננו; מכאן שהגדרה נבנתה בימינו. במילוי שמתחתיה ועל הסלע התגלו שברי גוף אחדים, בהם שפת פך מהתקופה הביזנטית (איור 5:5).
 
F6. נחשפו שני מתקנים חצובים בסלע (L114b ,L114a; איור 12). למתקן 114aבור עגול (0.35 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק) שבתחתיתו שקע והוא קשור בתעלה אל משטח סלע ישר שנהרס ברובו.
למתקן 114b משטח מלבני קטן (0.10×0.25 מ') צמוד לבור עגול (0.4 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק; איור 13). המתקנים נועדו כנראה לסחיטת נוזלים.
 
הממצאים שהתגלו בחפירה הנוכחית, בסקרים ובחפירות קודמות מעידים על פעילות חקלאית נרחבת. האזור היה כנראה עורף חקלאי של תושבי ח' אם אל–ד'יאב. ריבוי הגתות מלמד כי הענף המרכזי היה גידול גפנים להפקת תירוש. ממצא כלי החרס מתוארך לתקופות הבית השני והביזנטית ונראה שאפשר לייחס את המתקנים לתקופות אלה.